ตัวอย่าง การส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งตัวอย่างการส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ 

แจ้ง กรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ได้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้ง กรณีไม่สามารถเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รุ่นที่ 9 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ได้  รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ หวังเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาสู่โลกกว้าง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน 258 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 17 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในครั้งนี้

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการจัดการศึกษานั้น ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้ง ผลความสำเร็จ ความก้าวหน้า การจัดการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ควรได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ ถือเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่ง ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เลือกที่จะนำมาเป็นเครื่องมือ เพื่อทำหน้าที่รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน หรือกิจกรรมของแต่ละองค์กรนั้น ๆ ในการบริหารที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี และมีประสบการณ์ พร้อมเป็นสื่อ เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลเป็นเครือข่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้มีแนวคิดด้านกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์และเห็นถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และอุปสรรคในการปฎิบัติงาน รวมทั้งการเสริมทักษะด้านการเขียนข่าว และการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร มีทักษะในการประชาสัมพันธ์ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ วิทยากร ประกอบด้วย นายศิริเกษ หมายสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางวันวิภา แพงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1////////

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนตัวแทนระดับเขตพื้นที่  เพื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2561 จังหวัดศรีสะเกษ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ (เอกสารแนบ)  ไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 ส.ค. 61 เวลา 08.30 – 16.30 น. และจับสลากแบ่งสายในวันที่ 24 ส.ค. 61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

แจ้งโรงเรียน

ผลการคัดเลือกโรงเรียนตัวแทนเขตพื้นที่

การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้ง ด้วยกระทรวงมหาหาดไทย ได้แจ้งการใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ ศก ๐๐๑๗.๓/ว๓๖๓๘)

การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สพฐ.  กำชับ ย้ำเตือน สถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ
ฝนตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย จึงขอให้สถานศึกษาที่เกิดภัยธรรมชาติสำรวจข้อมูลความเสีย  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว  รายละเอียดดังแนบ

การช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัย

ประสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบอุบัติภัย

โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ประสบอุบัติภัย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เอกสารตาม  แฟ้มแนบ

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561”

จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนทุกโรงเรียน  บุคลากรในเขตพื้นที่ทุกคน  ร่วมลงนามปฏิญษณตน  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์)  ผ่านเว็ปไซต์   http://tas.go.th    รายละเอียดดังแนบ   งดเหล้า

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับรายชื่อโรงเรียนตามความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเรียงลำดับรายชื่อโรงเรียนตามความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลายปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ
ให้ โรงเรียนส่งนักเรียนสมัครเข้าแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อทำการคัดในวันเดียวกัน รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบมานี้

 

หนังสือ และประกาศจังหวัด