สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดอบรม “ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ผ่านระบบเครือข่าย”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “ผลิตสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์เพื่อการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมผ่านระบบเครือข่าย” ให้กับครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และเป็นการส่งเสริมการนิเทศโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////

 

การรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน  ติดต่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561  จำนวน  3,000  บาท   ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561  เป็นต้นไป

(( รายละเอียดเงินลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2561  ))

แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งให้ข้าราชการครู รับรองเอกสาร การขอเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   รายละเอียดแนบ

โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑”(ทุกวันที่ ๒๑ ก.ย. ของทุกปี)

ศธจ. ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๖๑” ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ช่วงเวลาเข้าเข้าแถวเคารพธงชาติ และรายงานผลการจัดกิจกรรมไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

((  รายละเอียด 2146))

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฺB.T.C) ระดับผู้นำ (A.T.C) และผู้ช่วยผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)

ศธจ. แจ้งโครงการฝึกอบรมลูกเสือระดับ (ฺB.T.C) , (A.T.C) และ (A.L.T.C)  จำนวน 3 โครงการ
ผู้ที่สนใจประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อประสานงานได้ที่เบอร์
089-2801616, 089-1023046, 083-3692818  ((รายละเอียด 2048))

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตยโรงเรียน ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งมีประธานสภานักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

เม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอกันทรารมย์ และอำเภอวันหิน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๘๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง นางรวิกานต์ วรรณแก้ว นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี นายทิวทอง ทองเสี่ยน ครูโรงเรียนบ้านรุ่ง และครูโรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง ทุกคน โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลอง เดือน ส.ค.61

ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562

ด้วย สพฐ. กำหนดให้มีโครงการ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูฯ บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ  “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562 ตามประกาศที่แนบมานี้

<<ประกาศ>>

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมโครงการชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในช่วงวันที่ 14 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

รายละเอียด  ว 856