ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีนโยบายส่งเสริมให้คน – องค์กร – ชุมชน และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ได้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธคุณธรรมหลัก ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง โดยสามารถ Download ป้ายคุณธรรมหลัก ๔ ประการ ได้ที่ www.dra.go.th หัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” หรือ www.acc.moe.go หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

 

ขอเชิญประชุม

ด้วย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  จึงขอเชิญธุรการโรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทุกท่านร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน รายรุ่น โดยมีการเปลี่ยนแปลงจังหวัดในการอบรมจำนวน 12 หลักสูตร จำนวน 51 รุ่น  รายละเอียดตามแนบ

 

 

 

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

เมื่อเวลา ๑๑.๒๐ น.วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นางกาญจนา คำเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ได้รับเงินอุดหนุนหัวละ ๒๐ บาท สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๑ คน เป็นเงินจำนวน ๖๒๐ บาท ซึ่งเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน ด้วยอาหารตามหลักโภชนาการ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าวประเภทแกงจืดเต้าหู้ขาว โดยนักเรียนสามารถเติมอาหารได้จนกว่าจะอิ่ม นอกจากนี้ ยังมีขนมหวานบวดฟักทองให้เด็กรับประทาน และมีน้ำดื่มให้บริการแก่นักเรียนฟรีตลอดทั้งวัน//////

แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร.

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร. โดยตัดข้อความปฏิบัติราชการแทน ออก ใช้ตำแหน่ง ผอ.รร.อนุมัติในคำสั่ง ดังเอกสารแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน การใช้โปรแกรม Thai School Lunch คุณภาพของอาหาร ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาหารกลางวัน ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง จะได้ออกไปตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 258 โรงเรียน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เพื่อสรุปรายงานผลการตรวจสอบให้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “บล” จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ จากนั้น ได้ดำเนินการกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท และมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ จำนวน ๔ คน คือ นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง นางช่อผกา พวงมาเทศ นางรวิกานต์ วรรณแก้ว และ นางสาวอมรรัตน์ แก้วสิงห์////////

 

โรงเรียนบ้านทุ่งมั่งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา และนักการภารโรง ๑ อัตรา สมัครภายในวันที่ ๑๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมัครด้วยตนที่โรงเรียน  รายละเอียดตามแฟ้มแนบมานี้

 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จำนวน 1 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับทราบ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม CEO และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นายทวนทอง พงษ์จันโอ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานการเงิน ซึ่งก่อนการประชุม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีการมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหัวข้อการประชุม มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด 2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน 4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 5. การกวดขันเรื่อง การลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ 6. อื่น ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย/////