การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2560

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น เพื่อรับโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

ดังรายละเอียดที่แนบ ยุวฯโล่พระราชทาน

การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า250คนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ

1488507789x1637995050_1 ดังรายละเอียดที่แนบฯและขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560

การเลื่อนข้้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2560)

1488627747x1372267588_1รายละเอียดดังแนบฯ

จัดโครงการบำเพ็ญทานบารมี… ทำบุญคล้ายวันเกิดบุคลากรในสังกัด วัดป่ามณีศรีชมพู อ.ยางชุมน้อย

>>> เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายโชติ บุญทน นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นำบุคลากรในสำนักงานเขตฯและข้าราชการครูในสังกัดร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์และบำรุงวัดจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทที่วัดป่ามณีศรีชมพู บ้านค้อ หมู่ ๑๑ ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการบำเพ็ญทานบารมี…ทำบุญคล้ายวันเกิดผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม โดยมีพระครูอุดม รัตนวาปี พระครูสังวร วชิรธรรม หลวงปู่บู สุทินโน และพระพรวิเชียร พุทธสโร เจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีชมพู ร่วมอนุโมทนาฯโดยมีนายไพฑูรย์ นามสาย ผอ.รร.บ้านค้อเมืองแสน นายพิทักษ์ มณีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ นายพรชัย มณีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ นายสัตติญา ปราบภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและชาวบ้านเข้าร่วมโครงการทำบุญบำเพ็ญทานบารมีในครั้งนี้

กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน ๕๕๗ ราย

กศจ.ศรีสะเกษ แจ้งประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุจำเป็น หรือเหตุพิเศษ สังกัด กศจ.ศรีสะเกษ จำนวน ๕๕๗ ราย ตามรายชื่อ ดังนี้

 

<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ >>

ศธจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน)

เมื่อเช้าวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างงานอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ขยายผลโครงการอาหารกลางวัน) ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ มีความตระหนัก มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการงานอาหาร โภชนาการและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร โภชนาการ การแปรรูปและถนอมอาหารแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนารูปแบบ วิธีการ การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืน นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตรให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๒ ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และการเกษตร โรงเรียนละ ๑๘,๐๐๐ บาท วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่ไม่ยอมหยุดเรียน โมเดลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและครูผู้รับผิดชอบงานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนละ ๑ คน ดังนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๒๙ โรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ จำนวน ๒๒ โรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จำนวน ๒๔ โรงเรียน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ จำนวน ๒๕ โรงเรียน รวม ๑๐๐ โรงเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวด้วย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๒๒๕ คน

สายัน สุขเฉย ภาพ/ข่าว

แจ้งการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินการคลัง-พัสดุ จากหน่วยงานภายนอก

แจ้งการอบรมสัมมนาเรื่องการเงินการคลัง-พัสดุ จากหน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. ม.ศิลปากร อบรมบุคลากร เรื่องกฎระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙-๓๐ เม.ย.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

๒.ม.ศิลปากร อบรมบุคลากร เรื่อง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย. และวันที่ ๒๐-๒๑ ก.ค.๖๐ ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กทม. ค่าลงทะเบียน ๓,๙๐๐ บาท

๓. สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการ Innovative Summit 2017 วันที่ ๒๖-๒๗ เม.ย.๖๐ ณ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม. ค่าลงทะเบียน ๔,๙๐๐ บาท

แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก สพป./สพม.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข่าวหนังสือราชการจาก สพป./สพม. รายละเอียดดังแนบ

สพป. สโขทัย เขต 1 (2)

สพป. สุโขทัย เขต 1

สพม. เขต 8

สพม. เขต 4

สพม. เขต 25

สพม. เขต 25 (เพิมเติม)

สพป.สงขลา เขต 1

สพป.นครปฐม เขต 2

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งศน.

สพป.กาญจนบุรี เขต 3

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังแนบ