แจ้งการเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560  ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักการภารโรงและครูพี่เลี้ยง  โดยมีการสัมภาษณ์ (นักการและครูพี่เลี้ยงฯ) และทดสอบภาคปฏิบัติสำหรับนักการภารโรงในวันที่  3  สิงหาคม 2560  ไปแล้วนั้น  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ขอประกาศลำดับที่การเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวรายละเอียดตามแฟ้มที่แนบนี้สัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ลงวันที่  18  กรกฎาคม 2560  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรงและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2560 ไปแล้วนั้น  บัดนี้การรับสมัครสิ้นสุดแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดตามประกาศนี้60-08-003

การประกวดตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๕ ปี

ด้วย จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดประกวดตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๕ ปี ขึ้น เพื่อใช้ตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดอุดรธานี ตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์  งานเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ครบรอบ ๑๒๕ ปี มายังโรงเรียนในสังกัด ที่สนใจเข้าร่วมประกวดฯ ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยเรื่องนิทาน รุ่นที่ ๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย กิจกรรมนิทาน : รากฐานการเรียนรู้เด็กปฐมวัยในมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย วังหิน และพยุห์ เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๕ คน ซึ่งจากผลการวิจัยเรื่องสมอง พบว่า การเล่านิทานจะช่วยทำให้เด็กมีพัฒนากระบวนการคิดการเชื่อมโยงเรื่องราว การจัดระบบเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มกระบวนการทำงานของสมองแก่เด็ก เพราะนิทานช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถาม ช่างสังเกต และมีความมั่นใจ นิทานทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น นิทานทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นิทานทำให้เด็กเกิดจินตนาการ และนิทานช่วยสร้างสมาธิให้กับเด็ก จากเหตุผลดังกล่าว สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงได้จัดอบรมครูผู้สอนเด็กปฐมวัยขึ้น สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการหนังสือสำหรับเด็ก อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว