การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่2(1ตุลาคม2560)

04138-3421-01092560

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34

ด้วย คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีกำหนดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให่มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเนวด้าคอนเวนชั่น รายละเอียดดังเอการที่แนบมานี้ เอกสารแนบ