แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท ประจำเดือน เมษายน 2562

แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000บาท ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย”

พร้อมนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓ / ว ๔๕๓๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ เรื่องเกี่ยวกับการใช้เพลง “สดุดีพระแม่ไทย” ในการบรรเลงและขับร้องในพิธีและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือดังกล่าว พร้อมไฟล์เนื้องร้องและทำนองเพลงได้ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ เรื่องสำคัญวันนี้ เรื่อง เพลงสดุดีพระแม่ไทย

โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิด กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท.ทำ ทัน ที

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแผนดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมรวมพลคนกล้าดี ยกกำลัง ๓ (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) และ ททท. ทำ ทัน ที ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะกลางน้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังประชารัฐ รวมพลคนกล้าทำความดีจากทุกช่วงวัย ทุกภาคส่วนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะทำความดีผ่านการเสวนา การกล่าวสุนทรพจน์และผ่านบทเพลง โดยมีวงดนตรี “วงนั่งเล่น” ซึ่งเป็นศิลปินและนักประพันธ์เพลงชื่อดัง ร่วมจัดมินิคอนเสิร์ต และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเห็นถึงความสำคัญของการทำความดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของจังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์บทเพลง “สุขใจ” ให้บุคลากรในสังกัดทราบ โดยสามารถรับฟังบทเพลงได้ที่ https://m.youtube.com/watch?v=a๓๖fayoND๙I หรือค้นหาใน youtube ด้วยคำว่า “สุขใจ วงนั่งเล่น”

ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการทำสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเพชร รายละเอียดดังแฟ้มแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออมของโรงเรียนในเขตบริการของสหกรณ์ 14 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมส่งเสริมการ ออมฯ ในโรงเรียน

ในการนี้ สหกรณ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้เสนอโครงการของโรงเรียน พร้อมงบประมาณ รายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์ฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด เขตละ 1 โครงการ หรือเขตละไม่เกิน 10,000 บาท รายละเอียดตามประกาศสหกรณ์ฯ

การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า กฟภ.มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและหรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ.ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการของ กฟภ.ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ในการจัดทำค่ายลูกเสือ “อาเคล่า” ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ในการจัดทำค่ายลูกเสือ “อาเคล่า” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เนื่องในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 โดยสำนักงานลูกเสือและยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดให้มีโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ซึ่งในปี 2562 ครอบรอบ 61 ปี กิจการลูกเสือสำรองของประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ และเพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย โดยมี นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ และนางสาววรกมล รัตนอุดม รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ///////

แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 (บัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2562 เข้าบัญชีเงินอุดหนุน ธ.กรุงไทย โอนวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เอกสารดังแนบ หมายเหตุ ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน