แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000 บาท โอนเข้าบัญชีรายตัว ในวันที่ 1 เมษายน 2563 รายละเอียดดังแนบ