สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและอนามัยโรงเรียน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูอนามัยโรงเรียน จำนวน ๒๕๘ คน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพียงพอต่อผู้รับบริการ รวมถึงการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในวัยเรียน สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชวดล ช่วงสกุล นางกุสุมา มีศิลป์ นางนวรัตน์ บุญกัณหา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การรายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายทะนงศักดิ์ พรมแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้/////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนในโครงการคุณธรรม สพฐ.จำนวน ๑๒๙ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๘ คน เพื่อเป็นการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนให้มีความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์คุณธรรม เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม สพฐ.ที่เข้มแข็ง สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกัมพล เจริญรักษ์ และคณะครูโรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ นางพัศสินี ภักดีสมัยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ/ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายประดิษฐ์ พรหมเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นในการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งมีการเสวนาเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การเปิดรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประเภทต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย และคิดอย่างไรในการนำผลคะแนน O – NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ซึ่งผู้ร่วมดำเนินรายการเสวนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายธนินท์ธร ศรีขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายปรเมษฐ์ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โดยมี นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูปฐมวัย รุ่นที่ ๒

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM  Education) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย รุ่นที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาครูให้เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง ใช้ทักษะชีวิตและความคิดอย่างสร้างสรรค์ อบรมระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูแกนนำปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย (ดีด สี ตี เป่า)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านดนตรีไทย(ดีด สี ตี เป่า) เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๙๐ คน เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทย ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา รวมทั้งให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนดนตรีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ อบรมระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย ดร.วัชราภรณ์ จิตรมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อำนาจเจริญ นางนลินี บุษบงก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ//////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๒๕ โรงเรียน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๕ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้ง ประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งมี รองศาสตรา จารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community : PLC) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ รวม ๑๖ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๒ คน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนได้นำแนวคิดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่างๆที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ นวัตกรรม รวมทั้งประสบการณ์ดีๆที่ได้รับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนและโรงเรียนต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกำแพง รองประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม กรรมการส่งเสริม PLC คุรุสภา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม และมี นายชาณุวัติ ศรเพช ร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นายวิชัย แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) ประจิมโนนคูณ เป็นผู้กล่าวรายงาน//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๐ ที่วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตด้วยพลังเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียน จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวัน ที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติดให้กับนักเรียน และเยาวชนในสถานศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ชมรม To Be Number One โรงเรียนสตรีสิริเกศ และพระวิทยากรจากวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว//////บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว