ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ,ประธานกลุ่ม CEO คณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะทดสอบในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.ในวิชาความสามารถด้านภาษา ,วิชาความสามารถด้านคำนวณ และวิชาความสามารถด้านเหตุผล พร้อมนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มกลางกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯในพื้นที่ตำบลโนนสัง ตำบลหนองหัวช้าง รวม ๑๖ โรงเรียน รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑,๕๐๐ คน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑาตามความถนัด ความสนใจและความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาจะช่วยให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในทักษะด้านการกีฬาชนิดต่างๆตามความสนใจในระดับพื้นฐานเพื่อจะได้ต่อยอดหรือพัฒนาเป็นนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติในโอกาสต่อไป โดยจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆจำนวน ๖ชนิดกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล ,วอลเลย์บอล ,เทเบิลเทนนิส , แฮนด์บอล ,เซปักตะกร้อและกรีฑา โดยมีนายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายฯกลางกันทรารมย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต และมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยก่อนดำเนินการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ไปคว้าเหรียญรางวัลจำนวน ๑๙กิจกรรมในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษามอบให้นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสทางการศึกษามีความรู้และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้

จ.ศรีสะเกษ จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ กับสื่อมวลชน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.อ.ชลิต บรรจงปรุ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ต.อ.ดิเรก จิตอร่าม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คปป.) ให้หน่วยกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัด จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน เพ่ือเป็นการร่วมมือกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะให้ทุกภาคส่วน มีความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือกันตามกรอบขนบ ธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 / 2560 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการ ภาค 13 ตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งข้อสอบ O-NET สพป.ศก.1

วันที่ 4 ก.พ.2560 นายสมเดช ดอกดวง รองศึกษาธิการ ภาค 13 ตรวจเยี่ยมศูนย์รับส่งข้อสอบ O-NET ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศก.1 โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ และ เวลา 10.20 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ที่ รร.ราชประชานุเคราะห์ 29 มี นายเสนีย ์เรืองฤทธิ์ราวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ที่มาเป็นคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นป.๖ และชั้นม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติต่อไป โดยได้ไปตรวจเยี่ยมที่หน่วยสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๙,โรงเรียนวัดหลวงวิทยา และโรงเรียนเทศบาล๑(วัดเจียงอี)ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำหน่วยสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต กทม. 28-31 ม.ค.60

รร.ในสังกัด สพป.ศก.1 เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต

ระหว่างวันที่ 26 – 31 ม.ค.2560

 

ค่ายวิชาการนักเรียนเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเตรียมการทดสอบ O-NET

>>> วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จากโรงเรียนในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า อ.พยุห์ ประกอบด้วย ร.ร.บ้านโนนเพ็ก ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี ร.ร.บ้านสร้างหว้า ร.ร.บ้านโคกเพ็ก ร.ร.บ้านค้อยางปอ ร.ร.หนองค้า ร.ร.บ้านหนองออ และร.ร.บ้านเสมอใจหนองสะลาม มาเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕กลุ่มสาระหลักคือ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น เริ่มดำเนินการอบรมมาตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม และ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โนนเพ็ก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในเขตตำบลโนนเพ็กและตำบลหนองค้า จำนวน ๓๒ คนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้โดยมีนายบุญเลียน ศรีนารักษ์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายกิจกรรมในครั้งนี้ และมีนายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผอ.ร.ร.บ้านโนนเพ็ก นายจริต ไพฑูรย์ รองนายก อบต.โนนเพ็ก นายพัฒนะ สุวรรณวงศ์ ปลัดอบต.โนนเพ็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนในครั้งนี้

รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยบัญชี กศจ.ศรีสะเกษ.รอบที่๔ จำนวน ๙๙ อัตรา

>>> เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รอง ผอ.ศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี ๒๕๕๙ ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ ๔) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการนำชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๙ ราย ใน ๑๗ กลุ่มวิชาเอกประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกศิลปะ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน ๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๑ ราย ,กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน ๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ ราย,กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๙ ราย, กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ราย, กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๔ ราย, กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑๐ ราย, กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๖ราย, กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย,กลุ่มวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน ๕ ราย,กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๒๑ ราย, กลุ่มวิชาเอกดนตรี จำนวน ๓ ราย,กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๑ ราย,กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๒ ราย และกลุ่มวิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว จำนวน ๒ ราย และมีผู้สละสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น ๗ ราย จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น.ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบปะกับผู้สอบแข่งขันได้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ก่อนที่จะไปรายงานยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ และไปรายงานตัวยังสถานศึกษาที่ตนเองเลือกเพื่อที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูต่อไป

บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด(มหาชน) มอบจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน

>>> เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายกฤตพงษ์ ปานผา ผู้แทนประธานคณะกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ศรานนท์ เลขานุการฯ และคณะ ร่วมกับกองบังคับการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียนร้อยจังหวัดศรีสะเกษ โดยพันโท วรากร ธนยั่งยืน ผู้แทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คัน เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในชนบท ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วยโดยจะมอบให้แก่เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกลที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกล สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปโรงเรียน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เดินทางไป-กลับโรงเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยมี ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งยอดการจัดสรรรถจักรยานมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขตพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ คือ มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 20 คัน ,มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 20 คัน และมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวน 20 คัน ////นายบุญช่วย รอดเนียม/ข่าว