ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ มอบนโยบายให้ข้าราชการครูในสังกัดกลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปวางแผนในการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ข้าราชการครู จำนวน ๑๙๖ คน โดยมี นายบพิตร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) กลางกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวนงนาถ ธรรมทัตโต นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้มาตรวจราชการ พร้อมทั้งประชุมคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมทางด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ และมี นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวสรุปรายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้แทนจากส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมประชุม ได้สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจเยี่ยมชมผลงานการจัดนิทรรศการของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของอำเภอทั้ง ๒๒ อำเภอ โดยมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ให้การต้อนรับ//////////////

บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต

เมื่อเวลา ๐๘.๒๐ น.วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๖๖๐ ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นำโดย นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้ยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๘๙ วินาที และมอบนโยบายให้กับบุคลากร ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย////////

ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมวางแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๕ เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๕ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และผู้รับผิดชอบด้านวิชาการ และด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนจาก ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อร่วมปรึกษาหารือและวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ไปคว้าเหรียญรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จำนวนทั้งสิ้น ๒๓ กิจกรรม โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ลานเวทีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงผลงานทางด้านการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางต่อไป//////////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.กันทรารมย์

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจาก คุณศักรินทร์  เทิดกตัญญูพงศ์ พร้อมด้วย คุณปรางค์ทิพย์ พุฒิชาติ คุณสมบูรณ์ ฐานมั่นคงกุล คุณสมฤทัย ฐานมั่นคงกุล คุณทรงศักดิ์  ลิ้มปรีดีชัย คุณภูวดล วนขุนทด คุณสิทธิศักดิ์ ศีลให้อยู่สุข คุณเลอศักดิ์ แก่นทิพย์ คุณเพลินพิตรา ศีลประสิทธิ คุณวิไกร กะตะศิลา คุณบุณยวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์ และคุณประมุข เชิงชวโน จำนวน ๓๒๗,๔๙๐ บาท พร้อมทั้ง มอบตู้เย็นจำนวน ๑ ตู้ / เครื่อง มูลค่า ๘,๙๐๐ บาท สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑๔๔ คน ข้าราชการครู ๑๗ คน โดยมี นายสุรสิทธิ์  ศิริบูรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO ทักษิณกันทรารมย์ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////////

ศธจ.ศรีสะเกษ ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางมาลัย จันทร์เทศ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน พร้อมด้วย นายอภินันท์ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายจรัญ หวานคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 นายสมหมาย ธิโกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด ได้มาตรวจเยี่ยมห้องสอบ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 โดยเปิดสอบใน 20 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 91 อัตรา ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 557 คน โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และนายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับ ซึ่งในการสอบครั้งนี้ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคน โดยมีมาตรการเข้ม ห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์สื่อสาร และแต่งกายด้วยวัสดุที่ทำด้วยโลหะเข้าห้องสอบ เพราะก่อนเข้าห้องสอบจะมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคนอีกด้วย/////////

กลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์ จัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมีนักเรียนจากทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ๑๓ โรงเรียน จำนวน ๒๕๐ คน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๘๐ คน มาร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง ออกถึงความรู้ความสามารถอันเป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมีนายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านวิชาการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และจากทุกโรงเรียนภายในกลุ่ม รวมทั้ง บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////////////

ศธจ.ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ โดยมี นายธีระพงศ์ บุษบงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย////////