ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

สพฐ.แจ้งกำหนดส่งผลงานประกวดเพื่อการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec- Awards ) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างธุรการโรงเรียน เอกสารตามแฟ้มแนบ

ประกวดราคาก่อสร้าง ส้วม 4 ที่นั่ง

ด้วยโรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ประกาศประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างสร้างส้วม สพฐ.4(ส้วมแบบ4 ที่นั่ง)

กำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ เป็นพื้นที่อาหารปลอดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เข้าสู่ร่างกายของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารที่แนบ

ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้พุทธสาสนิกชนได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง รายละเอียดตาม

คัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒฯาคลังสารสนเทศดิจิทัลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

รร.บ้านยางเครือ ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน