โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560

โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชน  รุ่นที่ 8/2560   อายุระหว่าง  15-22 ปี ผู้มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย พระนามาภิไธย
ชิงเงินทุนรางวัล  5,000  บาท  และเกียรติบัตร

รายละเอียดสิ่งที่แนบ

โครงการเมล็ดพันธุ์แห่งความดี ปี 2 ตอน “เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ว 459

โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนฯ

ว 461

 

แจ้งให้ รร.ตามรายชื่อเข้ามาแก้ไขรายละเอียดในโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่ 2 ก.พ.60

 

<< รายละเอียดไฟล์ที่ต้องแก้ไข >>

โรงเรียนที่ส่งรายละเอียดในโครงการไม่ถูกต้อง ให้เข้ามาแก้ไขรายละเอียด

ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น

และแก้ไขที่ห้อง ICT ชั้น 2  (กรุณาเตรียมกระดาษและแผ่น CD มาด้วย)

ติดต่อที่  086-4616473   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

บ้านละทาย
บ้านหนองแคนหนองเทา
บ้านโพนทรายโนนเรือ
บ้านเสมอใจหนองสะลาม
บ้านพันลำ
บ้านจาน
บ้านเจี่ย
บ้านสะพุง
บ้านหนองอีกว่าง
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านโนนหนองสิม
บ้านยางน้อยสามัคคี
บ้านโนนสว่าง
บ้านขาม
บ้านป่าไร่
บ้านหนองคู
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
บ้านสร้างหว้า
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
บ้านหนองถ่ม(กร.)
บ้านยางน้อยตองปิด

การประกวดเรียงความ หัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงอายุ”

สนง. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งให้เด็กและเยาวชนที่สนใจส่งเรียงความในหัวข้อ “แบบอย่างตามผู้สูงอายุ”  เข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  22 ก.พ. 2560 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

ว 148

รายการเผยแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560”

ว 512

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017”

วาดภาพระบายสี

การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศ+ใบสมัคร