ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.

สพฐ.แจ้งกำหนดส่งผลงานประกวดเพื่อการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec- Awards ) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและพัฒฯาคลังสารสนเทศดิจิทัลซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย สมาคมกรรมการสถานศึกาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ เอกสารแนบ

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(E-gp) ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 2560 รุ่นที่ 1 -รุ่นที่4

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การพัฒนาบุคลกรทางด้านการปฎิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 7 – รุ่นที่ 10

ขอเลื่อนการอบรม

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยววินัยข้าราชการครูสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดดำเนินการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 9 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561

ตามที่ สำนักงานคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดในประกาศฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จึงแจ้งรายละเอียดให้ทราบตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ขอแจ้งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  เอกสารแนบ