มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ  รายละเอียดการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทราบตามเอกสารแนนมาพร้อมนี้ศธ ๐๕๘๓.๑๐ว๔๑๖

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ตามรายละเอียดและแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมโครงการที่แนบมานี้ เอกสารแนบ

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรับชมการประชุม Video Conference และการถ่ายทดสดการประชุมทางช่อง Obec TV ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอส่งปฏิทินกรรมกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ได้จากเว็ปไซค์ www.Traing.obec.go.th หรือจากเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/๑๓๐๕

การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านรับชมการประชุมทาง Video Conference และชมการถ่ายทดสดการประชุมทางช่องทาง OBEC TV ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยพร้อมเพียงกัน ตามหนังสือแนบมาพร้อมนี้ 1227

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัตงานเป็นฐานระบบ TEPE Online สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกา เขต ๑ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดของเอกสารและทำความเข้าใจตามเอกสารคู่มือที่แนบมานี้ y61-173  คู่มือตาม www.tepeonlin.org

 

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0

โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

“คณะคุรุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑/NACE 2018 :สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นยั่งยืน”  รายละเอียด

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตร”การบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชี”

หลักสูตร”การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”

หลักสูตร”การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560″

หลักสูตร”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติการด้านการเงินการคลังหน่วยงานภาครัฐ”

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาครูฯ และ กลุ่ม DL-ICT ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ราชกิจจานุเบกษา