แจ้งให้ รร.ตามรายชื่อเข้ามาแก้ไขรายละเอียดในโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่ 2 ก.พ.60

 

<< รายละเอียดไฟล์ที่ต้องแก้ไข >>

โรงเรียนที่ส่งรายละเอียดในโครงการไม่ถูกต้อง ให้เข้ามาแก้ไขรายละเอียด

ในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น

และแก้ไขที่ห้อง ICT ชั้น 2  (กรุณาเตรียมกระดาษและแผ่น CD มาด้วย)

ติดต่อที่  086-4616473   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

บ้านละทาย
บ้านหนองแคนหนองเทา
บ้านโพนทรายโนนเรือ
บ้านเสมอใจหนองสะลาม
บ้านพันลำ
บ้านจาน
บ้านเจี่ย
บ้านสะพุง
บ้านหนองอีกว่าง
บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านโนนหนองสิม
บ้านยางน้อยสามัคคี
บ้านโนนสว่าง
บ้านขาม
บ้านป่าไร่
บ้านหนองคู
บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
บ้านสร้างหว้า
บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
บ้านหนองถ่ม(กร.)
บ้านยางน้อยตองปิด

มรภ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4

มรภ.ศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ มรภ.ศรีสะเกษ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ส่งแบบแสดงความจำนง ภายใน 3 ก.พ.60 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

 

รายละเอียดการสัมมนา

โอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งการโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560  โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน ม.ค.2560

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2560      โอนวันที่  31  มกราคม  2560  รายละเอียดดังแนบ