ธนาคารออมสิน เรียนเชิญเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ครูฯ สังกัด สพป.ศก.๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๐

ธนาคารออมสิน เรียนเชิญผู้มีชื่อตามบัญชีนี้ เข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศก.๑ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ธ.ค.๖๐ ณ ธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ ถ.อุบล ติดต่อ จนท.ธนาคาร เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๑๐๙๕, ๐๔๕-๖๑๒๖๕๙

<< รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา >>

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบสิ่งของเครื่องใช้ในวันรวมน้ำใจ สู่ร้านธารากาชาด

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบสิ่งของเครื่องใช้ จาก ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อนำไปเป็นรางวัลในร้านธารากาชาด งานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุระพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้กับโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 17 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท////////

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ย.60-4 ธค.60  นั้น บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  ดังรายชื่อตามแฟ้มที่แนบนี้60-12-011

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤติ

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิกฤติ ระหว่างวันที่ 28 พย.60 – 4ธค.60  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  รายละเอียังแฟ้มแนบนี้60-12-010

 

ประกาศร่ายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-6 ธค.60 นั้น  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯตามรายชื่อที่แนบนี้60-12-009

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เปิดนิทรรศการผลงาน “For Excellence Anubansisaket School”

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “For Excellence Anubansisaket School” การนำเสนอผลงานของนักเรียนในกิจกรรม “For Excellence Anubansisaket School” เช่น Best Practice ของการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่สืบเนื่องมาจากการ PLC ของคณะครู / กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning ของแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นการเปิดโรงเรียนให้ชุมชนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมครูดี นักเรียนดี ศิษย์เก่า ที่มีผลงานควรแก่การยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๑๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๓๖ คน โดยมี นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ยงชัย สุเมธิวิทย์ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโครงการ English Program คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตะดอบวิทยา เพื่อให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนตะดอบวิทยา ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.๑ – ป.๖ บกพร่องทางสติปัญญา) ภาษาไทย (กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ ชั้น ม.๑ – ม.๓) และการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ม.๑ – ม.๓ บกพร่องทางสติปัญญา) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายคมกฤษณ์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำชี้แนะแก่คณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันภาษาไทย (อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ชั้น ม.๑ – ม.๓) วิทยาศาสตร์ (อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑ – ม.๓) และศิลปะ (วาดภาพระบายสี ชั้น ม.๑ – ม.๓ เรียนร่วม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุพจน์ เจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ//////////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง)

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจคณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นตัวแทนกิจกรรมการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (โครงงานอาชีพ ชั้น ม.๑ – ม.๓ ) และภาษาไทย (เรียงร้อยถ้อยความ ชั้น ม.๑ – ม.๓) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายภูวเนศวร์ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////////