แจ้งการจัดทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ระยะที่ 2

ด้วย สพฐ.จัดสรรเงินค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (1 พฤษภาคม 2561-30 กันยายน 2561) จำนวน 5 เดือน  จึงขอให้ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส่งสัญญาจ้าง จำนวน 4 ชุด ถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดตามแฟ้มที่แนบ61-05-013

แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 413

เรียน ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบัญชี) แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 คร้งที่ 413 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 423

เรียน ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ /อนุบาลกันทรารมย์, บ้านหนองหวาย ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานบัญชี) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 423 รายละเอียดดังแนบ

แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 492

เรียน ผอ.โรงเรียนบ้านทาม ด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัยพ์ (งานบัญชี) แจ้งโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 492 รายละเอียดดังแนบ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๑. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา

๒. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

๓. การประกวดเรื่องสั้น ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ดังรายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน เมษายน  2561 รายละเอียดดังแนบ