สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งหัวข้อการประชุม มีดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด 2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน 4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 5. การกวดขันเรื่อง การลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ 6. อื่น ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย/////

แจ้งแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์)

แนวปฏิบัติส่งเอกสารยืมเงิน           คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (1)      (ข้อมูลมี 2 ไฟล์ )

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ “e-pension และ e-filling”สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ “e-pension และ e-filling” สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้เตรียมความพร้อม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ ได้ฝึกปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 167 คน แยกเป็น ข้าราชการ จำนวน 160 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคลังเขต 3 ประกอบด้วย นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 นางกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ นายสุริยา พันธุมาศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ และ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1//////

แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด้กปฐมวัย

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อครูปฐมวัยเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๑๔๙๐ ลงวันที่ 2 พ.ค.๒๕๖๑ จึงขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูเข้าประชุมโดยด่วนและแจ้งครูเข้าอบรมในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ สมารถแจ้งรายชื่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา หรือโทรเบอร์ ๐๘๖-๔๖๑๖๔๗๓ หนังสือแนบy61-249

เพิ่มเติมเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งเอกสารเพิ่มเติมประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561 รายละเอียดแนบ

การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (งานพัสดุ) แจังการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ฯ (DLIT) ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรตามบัญชีที่แนบ ทำการตรวจนับพร้อมถ่ายภาพและแจ้ง สพป.ศก.1 ภายในวันที่ 12 มิ.ย.61  รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เตรียมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน รวมทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนโยบายการป้องกันการทุจริต และแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต รวมทั้ง การประเมินความโปร่งใสออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) อีกด้วย////////

แจ้งรับเช็คค่าปรับ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้ง รร.บ้านหนองโนวิทยา, รร.บ้านหางว่าวโนนบัว รับเช็คค่าปรับ ที่คุณภานิชาฯ แจ้งเพื่อทราบ

รร.บ้านทุ่งมั่ง อ.กันทรารมย์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

รร.บ้านทุ่งมั่ง ต.อีปาด อ.กันทรารมย์ สพป.ศก.๑ แจ้งประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราว สายการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทบ ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ผู้สนใจ สมัครได้โดยตรงที่โรงเรียน วันเวลาราชการ ถึงวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง

สพป.ศรีสะเกษ จัดแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ของนักเรียนในสังกัด โดยมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ จึงได้จัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การคัดลายมือ เรียงร้อยถ้อยความ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ และพินิจวรรณคดี โดยมีนักเรียนเข้ารับการแข่งขันทั้ง 4 ช่วงชั้น จากนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (CEO) รายการละ 1 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน คณะครูที่มีความรู้และประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรม โดยใช้ข้อสอบกลาง เกณฑ์การให้คะแนน และเฉลย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทน ผลงานนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการแข่งขันระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป/////////