สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม การจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรายงานตัวและปฏิคม การจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กันยายน 2561 ที่โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ละคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จัดขึ้น ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายนิพนธ์ สารชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายจักรพรรดิ สุวรรณกูฎ นักวิชาการฝ่ายโอลิมปิควิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.และคณะครู จากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จำนวน 30 คน//////