คู่มือ การรับทุน ม.ท.ศ.

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ นักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา) อำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านผักแพว อำเภอกันทรารมย์ เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบฯ และนักเรียน ที่มาเข้าสอบในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET)ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และสามารถนำผลการสอบของนักเรียนแต่ละคนไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความสนใจ ความต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้ง เพื่อนำไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชาติ ซึ่งในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการสอบครั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย ///////

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ ในการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะ ในการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ทั้ง 18 คน ที่เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบวัตถุมงคลให้กับศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาทุกคน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ทั้ง 18 คน ได้มอบของที่ระลึกให้กับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ อีกด้วย////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัด กลุ่มละ 1 คน คือ กลุ่มที่ 1 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ กลุ่มที่ 3 ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ และระดับขำนาญงาน กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ/////

แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ