คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินพฤติกรรมสุจริตของนักเรียน ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอวังหิน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ จำนวน 93 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ครูวิชาการโรงเรียนในอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 100 คน โดยมี นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งแนวปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดังแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย นายธนัญชัย สายสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประธานกรรมการ นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรรมการ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ นายชุมพร ไชยงาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 ของ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2563 (เพิ่มเติม) รายละเอียดดังแนบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบโล่เกียรติยศและเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่ม CEO มิตรภาพกันทรารมย์

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ ระดับชาติ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ ประกอบด้วย รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน O-Net สูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะกรูด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) รางวัลโล่เกียรติยศ คะแนน NT อันดับ 1 ของกลุ่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกี่ โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) รางวัลเกียรติคุณบัตร โรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.8) รางวัลเกียรติคุณบัตรโรงเรียนที่มีพัฒนาการด้านการทดสอบคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านโคก โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา จากนั้น ได้มอบดอกไม้ต้อนรับบุคลากรใหม่ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายดำรงชัย ประเสริฐทรง ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) มิตรภาพกันทรารมย์ นายวรเทพ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกรูด ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ//////ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

แจ้งให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางมาพบปะพูดคุย และให้กำลังใจกับครูผู้รับผิดชอบ ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 130 คนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ และมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบ ICT ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 65 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้รับผิดชอบ ITA ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 130 คน//// สมโภชน์ หลักฐาน / ภาพ – ปาริชาติ อาจสำแดง / ข่าว