รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงาน ๓ ไตรมาส ตามรายละเอียดที่แนบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10

สพฐ.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เมื่อเสด็จกลับประเทศสยาม ได้นำเอากิจการลูกเสือมาก่อตั้ง และฝึกข้าราชการ ซึ่งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน กองลูกเสือกองแรก เรียกว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได้สถาปนาลูกเสือไทยขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ในสมัยพระองค์ ได้ทรงวางรากฐานลูกเสือไทยไว้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือจึงได้ขยายตัวไปตามจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และพระองค์ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ซึ่งยังเป็นคติพจน์ของลูกเสือแห่งชาติ มาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง จำนวน 13 กอง กองลูกเสือสามัญ จำนวน  52 กอง กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 67 กอง กองลูกเสือวิสามัญ จำนวน 16 กอง การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 333 นาย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ห้วยคล้า) จำนวน 360 ราย///////