ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มนโยบายและแผน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
11 ต.ค.64  ปฏิทินดำเนินงาน จัดทำข้อมูล DMC/B-OBEC/EMIS ปี 2564 66
29 มิ.ย.64  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิ.ย.64 66
16 ก.ค.63  ประชาสัมพันธ์ การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 51
15 ก.ค.63  รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส 47
5 พ.ย.62  นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 49
22 ส.ค.62  แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO 51
14 มี.ค.62  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 49
26 พ.ย.61  จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 51
17 พ.ย.61  บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. 51
30 มิ.ย.61  จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ 50
26 มิ.ย.61  รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 50
4 มิ.ย.61  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 48
17 พ.ค.61  แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 51
9 ม.ค.61  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 53
2 ก.พ.60  สพฐ.แจ้งให้ รร.รายงานความก้าวหน้า งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง สำหรับ รร.ปกติ ผ่าน e-MEs 56
[ ปิด ]