ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
9 เม.ย.62  โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 22
9 เม.ย.62  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 61
11 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู 97
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 70
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 43
1 มี.ค.62  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 62
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 152
18 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 139
15 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 76
15 ม.ค.62  เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 51
10 ม.ค.62  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 84
8 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 118
8 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 80
8 ม.ค.62  ขอเลื่อนการอบรม 55
8 ม.ค.62  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9 39
27 ธ.ค.61  ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561 148
6 ธ.ค.61  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 283
28 พ.ย.61  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 391
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 104
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 69
26 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม "จิตอาสาดีเด่น" 74
19 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ 93
19 ต.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 53
19 ต.ค.61  ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 99
2 ต.ค.61  การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 134
28 ส.ค.61  การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) 159
7 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 110
7 ส.ค.61  แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 152
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 20
11 ก.ค.61  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน 162
11 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 79
11 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมทางวิชาการ 75
11 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู 108
13 มิ.ย.61  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู 166
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 3
30 เม.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 129
18 เม.ย.61  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 163
18 เม.ย.61  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 213
5 เม.ย.61  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 213
2 เม.ย.61  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 447
22 ก.พ.61  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 183
22 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 94
18 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 163
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 247
[ ปิด ]