ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
27 มิ.ย.62  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร 54
6 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม 74
6 มิ.ย.62  เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒ 73
6 มิ.ย.62  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 105
9 เม.ย.62  โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 75
9 เม.ย.62  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 129
11 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู 144
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 90
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 69
1 มี.ค.62  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 85
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 172
18 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 161
15 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 96
15 ม.ค.62  เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 72
10 ม.ค.62  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 105
8 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 139
8 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 93
8 ม.ค.62  ขอเลื่อนการอบรม 73
8 ม.ค.62  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9 53
27 ธ.ค.61  ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561 164
6 ธ.ค.61  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 298
28 พ.ย.61  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 421
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 117
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 90
26 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม "จิตอาสาดีเด่น" 88
19 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ 109
19 ต.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 71
19 ต.ค.61  ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 109
2 ต.ค.61  การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 152
28 ส.ค.61  การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) 173
7 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 122
7 ส.ค.61  แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 164
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 38
11 ก.ค.61  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน 178
11 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 100
11 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมทางวิชาการ 96
11 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู 126
13 มิ.ย.61  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู 179
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 15
30 เม.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 143
18 เม.ย.61  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 182
18 เม.ย.61  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 228
5 เม.ย.61  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 229
2 เม.ย.61  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 469
22 ก.พ.61  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 202
22 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 105
18 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 181
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 281
[ ปิด ]