ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
17 ก.ย.62  ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 7
17 ก.ย.62  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 11
4 ก.ย.62  รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 79
26 ส.ค.62  การประชุมสัมมนาวิชาการ 66
22 ก.ค.62  แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม 114
27 มิ.ย.62  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร 75
6 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม 97
6 มิ.ย.62  เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒ 102
6 มิ.ย.62  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 137
9 เม.ย.62  โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 93
9 เม.ย.62  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 149
11 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู 161
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 102
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 82
1 มี.ค.62  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 93
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 184
18 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 173
15 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 105
15 ม.ค.62  เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 80
10 ม.ค.62  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 118
8 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 146
8 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 101
8 ม.ค.62  ขอเลื่อนการอบรม 81
8 ม.ค.62  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9 61
27 ธ.ค.61  ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561 172
6 ธ.ค.61  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 310
28 พ.ย.61  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 435
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 127
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 97
26 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม "จิตอาสาดีเด่น" 98
19 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ 119
19 ต.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 80
19 ต.ค.61  ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 116
2 ต.ค.61  การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 162
28 ส.ค.61  การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) 180
7 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 128
7 ส.ค.61  แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 169
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 44
11 ก.ค.61  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน 192
11 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 108
11 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมทางวิชาการ 108
11 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู 134
13 มิ.ย.61  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู 187
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 29
30 เม.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 155
18 เม.ย.61  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 193
18 เม.ย.61  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 239
5 เม.ย.61  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 236
2 เม.ย.61  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 480
22 ก.พ.61  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 212
22 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 113
18 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 190
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 309
[ ปิด ]