ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
20 ต.ค.64  สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) 13
12 ต.ค.64  สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2564 21
4 ต.ค.64  สำนักงานบริการมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาระบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ " รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗ 11
16 ก.ย.64  ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ 90
5 ส.ค.64  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่นและผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 64
12 ก.ค.64  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564 52
15 มิ.ย.64  ประกาศมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 45
15 มิ.ย.64  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 45
19 พ.ค.64  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 47
28 เม.ย.64  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 45
8 เม.ย.64  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 47
1 เม.ย.64  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษ ที่ 21 45
31 มี.ค.64  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling 47
29 มี.ค.64  ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นการศึกษา 46
23 มี.ค.64  โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 46
17 มี.ค.64  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 45
15 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ 44
9 มี.ค.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา 47
9 มี.ค.64  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 48
2 มี.ค.64  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 46
2 มี.ค.64  สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดฝึกอบรม ตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี 2564 46
18 ก.พ.64  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้สนใจเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการเพื่อจัดทำเป็น "วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2564" 48
17 ก.พ.64  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 44
17 ก.พ.64  สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษา และอาชีพ(ประเทศไทย)ร่วมกับ หน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม การออกแบบและจัดทำ PA โดยใช้แพลตฟอร์มรายบุคคลในการประเมินวิทยฐานะแบบต่อเนื่อง ว.21/60 และ ว.3-4/64 48
2 ก.พ.64  สมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพ(ประเทศไทย) ประชาสัมพันธ์การอบรมครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลของครูด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ 47
28 ม.ค.64  ศูนย์พัฒนาวิทยฐานะ หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจเข้าร่วมตามโครงการอบรม "การเตรียม เปลี่ยนผ่าน ว.21 สู่ ว.PA-2564 และ เก็บชั่วโมงพัฒนาหลักสูตรที่สถาบัน คุรุพัฒนารับรอง ตามเกณฑ์ ว21,23 รอบสุดท้าย" 46
27 ม.ค.64  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญร่วมงานตามโครงการ การประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 43
21 ม.ค.64  มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 47
15 ม.ค.64  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 45
13 ม.ค.64  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 45
4 ม.ค.64  สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ 48
27 พ.ย.63  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) 43
27 พ.ย.63  ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ 45
26 พ.ย.63  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย 41
25 พ.ย.63  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 44
25 พ.ย.63  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) 43
23 พ.ย.63  สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 46
17 พ.ย.63  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดทำโครงการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ( SSK1 AWARDS ) 45
27 ต.ค.63  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม 45
22 ต.ค.63  สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ 42
5 ต.ค.63  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร จำนวน ๔ หลักสูตร 44
28 ก.ย.63  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูดีในดวงใจ 44
18 ส.ค.63  บริษัท อมร 8558 พัฒนาบุคลากร จำกัด จัดอบรมการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และ หลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 46
17 ส.ค.63  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 47
14 ส.ค.63  ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 47
23 ก.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมงาน และร่วมประกวดการแข่งขัน "วันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ ๗" 45
21 ก.ค.63  นายกสมาคมโภชนาการ แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ 45
21 ก.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการ 46
17 ก.ค.63  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓ 42
30 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูอนามัย ครูพยาบาล 45
15 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เปิดรับการศึกษา หลักสูตรป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 46
10 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 45
10 มิ.ย.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการหลักสูตร"เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" 46
23 เม.ย.63  การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส(COVID-19) 44
10 มี.ค.63  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 45
27 ก.พ.63  ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นฯ OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ 44
21 ก.พ.63  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ 42
17 ก.พ.63  การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 44
31 ม.ค.63  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน 44
31 ม.ค.63  มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 45
31 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 46
31 ม.ค.63  คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 43
23 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับ ปริญญาโท 58
23 ม.ค.63  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 43
23 ม.ค.63  สำนักงาน ก.พ.รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 44
23 ธ.ค.62  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น 46
19 ธ.ค.62  สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)กำหนดเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ 42
19 ธ.ค.62  สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารหรือข้าราชการครู ทุกสังกัด 43
18 ธ.ค.62  สมาคมดิจิทัลเวิลด์ อบรมครูผู้สอน Robot การเขียนโปรแกรมCoding 43
18 ธ.ค.62  ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 42
12 ธ.ค.62  กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.)รุ่นที่ ๑๐ 44
25 พ.ย.62  ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองภาคเรียนที่ ๒๕๖๒ 48
21 พ.ย.62  กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเปลี่ยนอนาคตโลกด้วยวิถีบริโภคอย่างยั่งยืน 45
13 พ.ย.62  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น ในวันครู 16 มกราคม 2563 45
12 พ.ย.62  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมครู"Active Blended Learning" 45
12 พ.ย.62  ชมรมกรรมการและผู้ฝึกสอนครอสเวิร์ด เอแม็ทและคำคม ขอเชิญอบรมความรู้พื้นฐานครอสเวิร์ด(ภาษาต่างประเทศ) 48
7 พ.ย.62  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)เสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 44
7 พ.ย.62  ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย 42
7 พ.ย.62  หอการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย 44
25 ต.ค.62  สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 45
18 ต.ค.62  สถาบันออริโก เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ 43
11 ต.ค.62  สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 44
10 ต.ค.62  อบรมสัมมนาหลักสูตร 300 42
10 ต.ค.62  เปิดจองหลักสูตรคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครู 46
2 ต.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 44
23 ก.ย.62  ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 46
20 ก.ย.62  ประชาสัมพันธ์โครงการ"Young Leader Camp" 60
17 ก.ย.62  ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 45
17 ก.ย.62  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 48
4 ก.ย.62  รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 46
26 ส.ค.62  การประชุมสัมมนาวิชาการ 45
22 ก.ค.62  แจ้งครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม 45
27 มิ.ย.62  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร 41
6 มิ.ย.62  ประชาสัมพันธ์เชิญเข้ารัปการฝึกอบรม 45
6 มิ.ย.62  เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคคลากรประจำปี ๒๕๖๒ 46
6 มิ.ย.62  รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู 45
9 เม.ย.62  โครงการ Australia-ASEAN BRIDGE School Patrtnerships Porject 2019 45
9 เม.ย.62  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 47
11 มี.ค.62  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครู 45
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 43
1 มี.ค.62  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 44
1 มี.ค.62  ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 46
14 ก.พ.62  ประชาสัมพันธ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 45
18 ม.ค.62  ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 45
15 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 45
15 ม.ค.62  เชิญร่วมประชุมสมัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2019 46
10 ม.ค.62  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 47
8 ม.ค.62  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร 43
8 ม.ค.62  ขอเชิญร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 45
8 ม.ค.62  ขอเลื่อนการอบรม 45
8 ม.ค.62  การพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่9 45
27 ธ.ค.61  ผลการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561ประจำปี 2561 47
6 ธ.ค.61  การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 46
28 พ.ย.61  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 47
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 45
13 พ.ย.61  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 46
26 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม "จิตอาสาดีเด่น" 50
19 ต.ค.61  ประชาสัมพันธ์โครงการ 47
19 ต.ค.61  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ 46
19 ต.ค.61  ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 47
2 ต.ค.61  การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน 47
28 ส.ค.61  การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) 45
7 ส.ค.61  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 45
7 ส.ค.61  แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 45
7 ส.ค.61  แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ 49
11 ก.ค.61  สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน 44
11 ก.ค.61  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น 48
11 ก.ค.61  ขอเชิญประชุมทางวิชาการ 51
11 ก.ค.61  ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู 47
13 มิ.ย.61  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู 46
7 พ.ค.61  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 50
30 เม.ย.61  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 48
18 เม.ย.61  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 52
18 เม.ย.61  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 49
5 เม.ย.61  การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 47
2 เม.ย.61  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online 47
22 ก.พ.61  โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 47
22 ก.พ.61  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 46
18 ธ.ค.60  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 51
17 ธ.ค.60  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ 47
[ ปิด ]