ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
10 ก.ค.62  กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 10
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 14
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา 7
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 8
8 ก.ค.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1 22
30 ต.ค.60  การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา 323
31 ม.ค.60  กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓) 338
[ ปิด ]