ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ศก.1 จาก หน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ส่ง เรื่อง อ่านแล้ว
5 มิ.ย.63  การตรวจสอบเขต ปี 63 7
24 ม.ค.63  ด่วนที่สุด..มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑/๖๓ 5
10 ก.ค.62  กรอบคุณธรรมและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 4
10 ก.ค.62  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 5
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสถานศึกษา 5
10 ก.ค.62  คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5
8 ก.ค.62  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในสพป.ศรีสะเกษเขต 1 6
30 ต.ค.60  การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นด้านแผนปฏิบัติการประจำปี การเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา 5
31 ม.ค.60  กำหนดการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(ครั้งที่ ๓) 4
[ ปิด ]