22 ก.ย.63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "แว่นตาปันสุข" (23)
2 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกต้อง (23)
1 ก.ย.63 รร.บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (6)
21 ส.ค.63 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (30)
21 ส.ค.63 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. (22)
21 ส.ค.63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 (20)
19 ส.ค.63 แจ้งรายชื่อการตรวจสุขภาพ ปี 2563 (4)
6 ส.ค.63 การขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน (4)
6 ส.ค.63 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (8)
31 ก.ค.63 ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่องการรับโอนข้าราชการครู สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (5)