15 ม.ค.64 รร.ในสังกัด สพป.ศก.๑ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง (48)
6 ม.ค.64 รร.บ้านก้านเหลือง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (44)
22 ธ.ค.63 โรงเรียนในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน (40)
26 พ.ย.63 รร.ในสังกัด ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน (44)
16 มิ.ย.63 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (42)
21 ก.พ.63 โรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.1 แจ้งประกาศประกวดราคาก่อสร้าง (46)
19 ส.ค.62 ประกาศโรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี (44)
1 ส.ค.62 ประกาศขายพัสดุ ไม้ประดู่และไม้มะค่าโมง สพป.ศก.1 (41)
17 มิ.ย.62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา (43)
31 ม.ค.62 ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (45)