15 ม.ค.64 ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue ? ringed octopus) (2)
13 ม.ค.64 การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๔ (23)
12 ม.ค.64 ประกาศผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ (15)
8 ม.ค.64 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก (10)
5 ม.ค.64 ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (9)
28 ธ.ค.63 เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๔ (10)
28 ธ.ค.63 การประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต" (9)
22 ธ.ค.63 การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนราชการของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (10)
21 ธ.ค.63 รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง (10)
21 ธ.ค.63 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายนอก (10)