5 พ.ย.62 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (253)
22 ส.ค.62 แบบฟอร์มแผนโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับ CEO (316)
14 มี.ค.62 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (348)
26 พ.ย.61 จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.ศก.1 เมื่อวันที่ 10 พ.ย.61 (124)
17 พ.ย.61 บัญชีราคา ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. (265)
30 มิ.ย.61 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๑ (566)
26 มิ.ย.61 รายงานโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (274)
4 มิ.ย.61 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (11)
17 พ.ค.61 แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (619)
9 ม.ค.61 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ (117)