7 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาโอน ตำแหน่งนิติกร (115)
3 ส.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอโอนเป็นนิติกรชำนาญการ (99)
26 ก.ค.61 แจ้งให้ตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและวันบรรจุผู้ที่จะเกษียณปี62 (278)
25 ก.ค.61 การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ "รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี 2561 (30)
16 ก.ค.61 การแต่งกายชุดเต็มยศ (217)
4 ก.ค.61 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุ (301)
3 ก.ค.61 ประชาสัมพันธ์ย้ายอาคารปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล (87)
26 มิ.ย.61 การประชุมอบรม ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) (251)
25 มิ.ย.61 ขั้นตอนการรับบริการแบบ One Stop Service สพป.ศก.๑ (19)
21 มิ.ย.61 แจ้งการปักหมุดตามโครงการ Citizen Feedback (318)