30 ก.ค.62 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 (129)
11 ก.ค.62 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (38)
10 ก.ค.62 มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 (23)
10 ก.ค.62 ขอเชิญสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรีทอง (14)
10 ก.ค.62 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 (16)
9 ก.ค.62 มาตรการ กลไก แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (20)
20 ธ.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (185)
18 ธ.ค.61 ขอความอนุเเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย (108)
14 ธ.ค.61 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั่้งที่ 10 พ.ศ. 2560 (115)
14 ธ.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน (111)