19 เม.ย.64 เชิญเข้าร่วมการประชุม ?SEAMEO Congress 2021 (Virtual)? (6)
9 เม.ย.64 กิจกรรมแข่งขันสร้างสรรค์วีดิโอจากเพลง Coding ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ?The Coding Challenge VDO Contest? ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการคิด Coding Ambassador : CA (29)
9 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว (41)
4 มี.ค.64 เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (34)
17 ก.พ.64 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 (35)
11 ก.พ.64 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (35)
28 ม.ค.64 คัดเลือกผู้เข้าอบรมทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO RECSAM ประจำปี 2563/2564 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ (34)
2 ธ.ค.63 โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (34)
30 พ.ย.63 ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (34)
24 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (36)