4 ต.ค.64 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2564 (29)
31 ส.ค.64 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-๑๙ (47)
20 ส.ค.64 เกียรติบัตร ห้องเรียนคุณภาพ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2564 (147)
18 ส.ค.64 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ "โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน (60)
13 ส.ค.64 สรุปรายงานสถิติข้อมูลการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส (52)
13 ส.ค.64 คู่มือการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ (47)
11 ส.ค.64 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (48)
11 ส.ค.64 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ (51)
9 ส.ค.64 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (53)
9 ส.ค.64 รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ (50)