2 ธ.ค.63 โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (9)
30 พ.ย.63 ส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (10)
24 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (9)
13 พ.ย.63 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (9)
4 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563" (11)
2 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไย (Thai Competency Test) สำหรับช่าวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 (9)
19 ต.ค.63 การรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ (9)
22 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563 (9)
1 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 (9)
21 ส.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister' Science Award 2020 (9)