22 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์เสนอรายนามบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2563 (8)
1 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ 21 (15)
21 ส.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister' Science Award 2020 (6)
21 ส.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 27 (6)
21 ส.ค.63 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน "และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย (6)
23 ก.ค.63 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (4)
16 ก.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา : สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 (6)
15 ก.ค.63 คู่มือการให้บริการ (4)
15 ก.ค.63 คู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือนิเทศฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (6)
15 ก.ค.63 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561-2564 (5)