28 มี.ค.62 ประชาสัมพันธ์การร่วมงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ (19)
28 มี.ค.62 ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "วิจัย เปลี่ยนโลก" และ "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (27)
11 มี.ค.62 การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 (54)
26 ก.พ.62 การแข่งขัน Young Inventors Challenge (YIC) 2019 (36)
14 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์รายการสื่อการเรียนรู้สำหรับการศึกษาพิเศษ (42)
5 ก.พ.62 โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 (80)
5 ก.พ.62 ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2562 (40)
10 ม.ค.62 ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย (37)
16 พ.ย.61 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระบุคลบาท (85)
16 พ.ย.61 เชิญชวนรับชมเทปการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้เคนิค จุดเด่น และข้อควรคำนึงในการใช้เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (61)