3 ก.ค.63 คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือนิเทศฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8)
1 ก.ค.63 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (8)
18 มิ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 4 พุทธศักราช 2563 (100)
8 มิ.ย.63 การประกวด "การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบาน" ประจำปี 2563 (10)
3 มี.ค.63 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 (52)
25 ก.พ.63 ประชาสัมพันธ์เสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (46)
19 ก.พ.63 ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (27)
19 ก.พ.63 การประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24) (13)
7 ก.พ.63 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (35)
31 ม.ค.63 ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 (48)