21 มิ.ย.61 ขอความความอนุเคราะห์ประสานข้าราชการครู ตามรายชื่อที่แนบ ติดต่อ ธนาคารออมสินเพื่อประนอมหนี้ (377)
20 มิ.ย.61 การเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ งบลงทุน (ทุกรายการ) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) (58)
15 มิ.ย.61 งบทดลอง พ.ค. 61 (45)
12 มิ.ย.61 แจ้งแก้ไขเอกสารประกอบ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ รายการคำสั่ง รร. (180)
8 มิ.ย.61 แจ้งแนวปฏิบัติ การส่งเอกสารยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์) (339)
7 มิ.ย.61 เพิ่มเติมเอกสาร ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อบรมโครงการพัฒนาครู ปี 2561 (72)
7 มิ.ย.61 การติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ (DLIT) (77)
6 มิ.ย.61 แจ้งรับเช็คค่าปรับ (78)
1 มิ.ย.61 เอกสารเพิ่มเติม โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 (270)
1 มิ.ย.61 คู่มือ แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 (281)