15 ก.พ.62 แจ้งโอนเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ปีการศึกษา 2561 (121)
13 ก.พ.62 แจ้งรายการนำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต (68)
13 ก.พ.62 แจ้งแนวปฏิบัติในการจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราจ้าง 9,000 บาท) ปีงบประมาณ 2562 (39)
8 ก.พ.62 แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกสาร กบข/กสจ. (5)
7 ก.พ.62 ตัวอย่างแบบจัดจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน (165)
29 ม.ค.62 แจ้งโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการ(ผู้ปฏิบัติงานธุรการ) 9,000 บาท (197)
23 ม.ค.62 รายงานงบทดลองเดือนธ.ค.2561 (78)
23 ม.ค.62 การรายงานข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะเหลือจ่ายจากการทำสัญญา งบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (67)
18 ม.ค.62 แบบฟอร์มการจ้าง การเบิกจ่ายธุรการโรงเรียน 9,000 ปี 2562 (254)
15 ม.ค.62 ขอเชิญประชุม ครูธุรการ กลุ่มทำสัญญาจ้าง 9,000 บาท (87)