20 เม.ย.61 การติดตั้งครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา (63)
20 เม.ย.61 ของดเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 (45)
17 เม.ย.61 รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำเดือน มี.ค.2561 (36)
10 เม.ย.61 รายงานงบทดลอง มีนาคม 2561 (37)
2 เม.ย.61 แจ้งรายละเอียดประกอบขอเบิกค่าตอบแทนและค่าครองชีพลูกจ้างกลุ่มงานต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม 2561 (131)
30 มี.ค.61 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2561 (135)
30 มี.ค.61 หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (75)
27 มี.ค.61 รายละเอียดเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน มี.ค.2561 (โอนวันที่ 27 มี.ค.2561) (84)
27 มี.ค.61 โอนเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งนักเรียน โอนวันที่ 27 มี.ค.2561 (63)
26 มี.ค.61 หนี้ธนาคารออมสินสาขาขุนหาญ เดือน มี.ค.61 ไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายให้ โปรดชำระอง (120)