18 ก.ค.62 เงินออมทรัพย์จ่ายคืน พนักงานราชการ (48)
15 ก.ค.62 แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ กรณีโรงเรียนมีงบประมาณ ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคงเหลือ ปีงบประมาณ 2562 (46)
12 ก.ค.62 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (22)
12 ก.ค.62 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (29)
10 ก.ค.62 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (12)
9 ก.ค.62 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (15)
9 ก.ค.62 รายงานผลการดำเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 (17)
9 ก.ค.62 รายงานสถานะก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 (16)
9 ก.ค.62 รายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (17)
8 ก.ค.62 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน(รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2562 (20)