23 ก.ย.63 ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับลูกหนี้ทุกประเภทที่ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 (63)
17 ก.ย.63 แจ้งรายละเอียดการโอนเงินรายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน (27)
17 ก.ย.63 รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1/63 ครั้งที่ 2 (30%) (89)
16 ก.ย.63 รายละเอียดโอนเงินค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน, ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (53)
10 ก.ย.63 รายงานงบทดลอง (17)
2 ก.ย.63 รายละเอียดประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (28)
2 ก.ย.63 รายละเอียดโอนเงินสวัสดิการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม (ครั้งที่ 2) (17)
2 ก.ย.63 รายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (24)
28 ส.ค.63 แจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)ของสถานศึกษา จากงบคงเหลือจากค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (8)
20 ส.ค.63 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (4)