8 เม.ย.64 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 (40)
1 เม.ย.64 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษ ที่ 21 (41)
31 มี.ค.64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Platform Onling (35)
29 มี.ค.64 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นการศึกษา (38)
23 มี.ค.64 โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (40)
17 มี.ค.64 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (40)
15 มี.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการอบรมออนไลน์ (39)
9 มี.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา (35)
9 มี.ค.64 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 (35)
2 มี.ค.64 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (34)