13 มิ.ย.61 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู (89)
7 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (5)
30 เม.ย.61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (86)
18 เม.ย.61 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (118)
18 เม.ย.61 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (158)
5 เม.ย.61 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (162)
2 เม.ย.61 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online (393)
22 ก.พ.61 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 (142)
22 ก.พ.61 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (66)
18 ธ.ค.60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (119)