19 ต.ค.61 ประชาสัมพันธ์โครงการ (8)
19 ต.ค.61 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ (4)
19 ต.ค.61 ขอให้บุคลากรในโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ (11)
2 ต.ค.61 การแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน (89)
28 ส.ค.61 การอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.มืออาชีพ) (125)
7 ส.ค.61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (83)
7 ส.ค.61 แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) (111)
7 ส.ค.61 แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ (145)
11 ก.ค.61 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน (124)
11 ก.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น (40)