15 ม.ค.64 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (5)
13 ม.ค.64 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 (21)
12 ม.ค.64 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาดีเด่น (OBEC AWARDS ) ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับรางวัลเนื่องในวันครู แห่งชาติ ครั้งที่ 65 วันที่ 16 มกราคม 2564 (46)
4 ม.ค.64 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ (9)
27 พ.ย.63 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) (10)
27 พ.ย.63 ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรี จังหวัดศรีสะเกษ (10)
26 พ.ย.63 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (9)
25 พ.ย.63 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)ขอเชิญคณาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (9)
25 พ.ย.63 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) (9)
23 พ.ย.63 สำนักงานเลขาคุรุสภา กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (9)