7 ส.ค.61 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม (57)
7 ส.ค.61 แจ้งแนวการปฏิบัติ (ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) (82)
7 ส.ค.61 แจ้งครู ICT ในโรงเรียนประชารัฐ (90)
11 ก.ค.61 สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษขั้นพื้นฐาน (109)
11 ก.ค.61 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น (27)
11 ก.ค.61 ขอเชิญประชุมทางวิชาการ (36)
11 ก.ค.61 ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู (61)
13 มิ.ย.61 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานที่จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อพันฒนาครู (132)
7 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (31)
30 เม.ย.61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (98)