20 ต.ค.64 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM) (13)
12 ต.ค.64 สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างวินัยทางการเงินสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2564 (20)
4 ต.ค.64 สำนักงานบริการมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาระบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ ศิลปการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ " รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗ (11)
16 ก.ย.64 ประกาศผลการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ (90)
5 ส.ค.64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่นและผลการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 (64)
12 ก.ค.64 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2564 (52)
15 มิ.ย.64 ประกาศมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (45)
15 มิ.ย.64 ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (45)
19 พ.ค.64 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตฐาน (CEFR) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (47)
28 เม.ย.64 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (45)