18 เม.ย.61 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (63)
18 เม.ย.61 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (71)
5 เม.ย.61 การประชุมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (132)
2 เม.ย.61 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา TEPE Online (303)
22 ก.พ.61 โครงการพัฒนาสุขภาวะทางกาย จิตใจและจิตสำนึก เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0 (128)
22 ก.พ.61 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ (59)
18 ธ.ค.60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (108)
17 ธ.ค.60 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเพิ่มกลุ่มใหม่ใน สพป./สพม. ๒๒ พ.ย.๖๐ (120)