21 ก.พ.63 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ (17)
17 ก.พ.63 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ครั้งที่9 (77)
31 ม.ค.63 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน (33)
31 ม.ค.63 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) เปิดรับสมัครชิงทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (18)
31 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (24)
31 ม.ค.63 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (27)
23 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับ ปริญญาโท (95)
23 ม.ค.63 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (64)
23 ม.ค.63 สำนักงาน ก.พ.รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (24)
23 ธ.ค.62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดอบรมทางวินัยจำนวน ๓ รุ่น (51)