สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และยืนสงบนิ่ง เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ เงินรางวัล โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนติ้ว อำเภอยางชุมน้อย โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ และโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอวังหิน มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชย เงินรางวัล โรงเรียนละ 5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก อำเภอพยุห์ และโรงเรียนบ้านจิกกะลา อำเภอกันทรารมย์ มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 25 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง โรงเรียนบ้านหมากเขียบ โรงเรียนบ้านโนนแย้ โรงเรียนบ้านโพนแดง โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว โรงเรียนบ้านพันลำ โรงเรียนบ้านขาม โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนบ้านหนองถ่ม (คุรุราษฎร์อนุสรณ์) โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านจิกกะลา โรงเรียนบ้านจาน โรงเรียนบ้านผักแพว (คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสลาม โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ โรงเรียนบ้านโพนงาม โรงเรียนบ้านรุ่ง โรงเรียนบ้านลุมภู และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 13 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กที่ยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา มีความรู้ และมีทักษะความสามารถในการพัฒนาตนเองได้////////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 11 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 68 ครั้ง