สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐

           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้มีการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบโครงการฯจากโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๘ คน โดยการจัดอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือ ผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดและป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้ร่วมดำเนินการในลักษณะแบบบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า มีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ กล้าทำในสิ่งท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับดูแลเอาใจใส่อย่างเพียงพอ ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังมีบทบาทหน้าที่และภารกิจอีกหลายด้าน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการร่วมกันและในสภาพปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ มากมายเข้าไปสู่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย จึงได้จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติด รวมทั้งนำไปขยายผลเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและได้รับรู้สถานการณ์ยาเสพติดภายในชุมชนของตนเองและสังคมภายนอกและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติดได้ โดยมี นายนิคม โคตรพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) นายชาติชาย นามวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนคูณ นายณพัฒน์ วงศ์วชิรานุกูล ผอ.โรงเรียนบ้านขมิ้น และนายธนินท์ธร ศรีขาว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้//////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

นำเสนอเมื่อ 12 ก.ย.60 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 69 ครั้ง