สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 ผู้ผ่านการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 11 ราย ดังนี้ ประเภทผู้บริหาร ว่าที่ ร.ต.รังสรรค์ กรึงไกร ร.ร.นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ร.ร.บ้านเหล่าฝ้าย นายณพัฒน์ วงศ์วชิรนุกูล ร.ร.บ้านขมิ้น ประเภทผู้สอน นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ร.ร.รวมสินวิทยา นายนิพนธ์ ธรรมวิเศษ ร.ร.บ้านน้ำคำ นายพิเชษฐ์พงษ์ อสิพงษ์ ร.ร.อนุบาลพยุห์ นายสาคร รัตนา ร.ร.บ้านโพนแดง นางนวลวี ร่วมทรัพย์ ร.ร.บ้านโนนแดง และประเภทผู้สนับสนุน น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายอุทัย สมใจเพ็ง ร.ร.บ้านหนองบัวไชยวาน นายวิฑูรย์ พิเชฐโสภณ ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีอุปการะคุณมอบทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดังนี้ ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 แพทย์หญิงสุภัทรา ขุมดินพิทักษ์ รพ.ร้อยเอ็ด ชมรมสิงห์ศรีสะเกษกอล์ฟคลับ นายแพทย์อังกูร แก่นจำปา คลินิคกเวชกรรม ตลาดไทยวังหิน นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ น.ส.วรกมล รัตนอุดม ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ผอ.ร.ร.บ้านแทงวิทยา นางศศินันท์ พรมประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สิตา โค้วคูณกุล ครูชำนาญการ นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผอ.ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง นางกุลจิรา ไตรภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร ศึกษานิเทศก์ชำนายการพิเศษ พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 23 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับ นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายก อบต.ตำแย อ.พยุห์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 710,000 บาท เพื่อพัฒนาผู้เรียนยอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 2561 ในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านโปรแกรมไดเน็ท จำนวน 5 ร.ร. คือ ร.ร.บ้านตำแยหนองเม็ก ร.ร.บ้านกระถุน ร.ร.บ้านกระแซง ร.ร.บ้านขนวนจานสามัคคี และ ร.ร.บ้านอะลางหัวขัว/////////

นำเสนอเมื่อ 11 ม.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 356 ครั้ง