ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓

           เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดูนสิม (อสพป.๘) และโรงเรียนบ้านหนองมะแซว ที่มาเข้าทดสอบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้น โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวิชาความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้ง ให้รักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย โดยมี นายสมาน ละเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการมิตรภาพกันทรารมย์ หัวหน้าสนามสอบ นายศิลปชัย นันตโลหิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะครู และคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ร่วมให้การต้อนรับ////////

นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 182 ครั้ง