ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.๓ ร.ร.บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

           เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยมสนามทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กำลังใจนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก และโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม ที่มาเข้าทดสอบในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยกำหนดเป้าหมายและจุดเน้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวิชาความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) และความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning abilities) ซึ่งได้กำชับให้คณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ดำเนินการสอบตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย โดยมี นายอรุณโรจน์ วันเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก คณะครู และคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ร่วมให้การต้อนรับ///////

นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 211 ครั้ง