CEO ยางชุมน้อย ประชุมสัมมนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ยางชุมน้อย เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มฯ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกด้วย//////

นำเสนอเมื่อ 31 มี.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 368 ครั้ง