ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบใหม่นี้ ให้เน้น Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการจัดการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จากคณะครูต้นแบบ DLTV ต่อมา เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ปี 2559 ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบาง อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ พิธีมอบเกียรติบัตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ นายทิวทอง ทองเสี่ยน ครูโรงเรียนบ้านรุ่ง อำเภอน้ำเกลี้ยง พิธีมอบเกียรติบัตรผู้มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้แก่ โรงเรียนบ้านจิกกะลา โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านลุมภู อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอเมือง พิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบวาตภัย จากกองทุนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับ เด็กชายณพิพัฒน์ สังสัมฤทธิ์ และ เด็กหญิงนารีรัตน์ สังสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง - กอไหล่ อำเภอโนนคูณ พิธีมอบทุนการศึกษา จากกองทุนประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ให้กับ เด็กชายประเสริฐ สังทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน อำเภอกันทรารมย์ พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O - NET สูงกว่าระดับประเทศ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 โรงเรียน ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย O - NET เพิ่มขึ้น ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่สอบได้เต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน///////

นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 324 ครั้ง