สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

           เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สาระสำคัญที่นำเข้าที่ประชุม ประกอบด้วย การรายงานผลการสอบ O - NET, NT, ความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินมานิเทศ เพื่อพัฒนาการวางแผนนิเทศการศึกษา 2 ระยะ การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวง การอนุมัติแผนการประเมิน ติดตาม และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2561//////

นำเสนอเมื่อ 11 พ.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 209 ครั้ง