สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ "e-pension และ e-filling"สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานด้านบำเหน็จบำนาญ "e-pension และ e-filling" สำหรับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้เตรียมความพร้อม ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญ ได้ฝึกปฏิบัติการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filling) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 167 คน แยกเป็น ข้าราชการ จำนวน 160 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคลังเขต 3 ประกอบด้วย นายพงศ์พิตร์ ฤทธิแสง คลังเขต 3 นางกฤติยา นวลจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ นายสุริยา พันธุมาศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ และ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1//////

นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 204 ครั้ง