ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม CEO บูรพาโนนคูณ

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญ พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ จำนวน 14 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จำนวน 1 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา รายงานการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มฯ ได้รับทราบ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่ได้เป็นสมาชิกได้รับทราบ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม CEO และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมี นายทวนทอง พงษ์จันโอ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานการเงิน ซึ่งก่อนการประชุม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีการมอบช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบูรณาการ (CEO) บูรพาโนนคูณ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์///////

นำเสนอเมื่อ 9 มิ.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 216 ครั้ง