สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรมธ

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม "สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขตพื้นที่คุณธรรม" และพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งมีผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายทองสุข รวยสูงเนิน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนการอบรม ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดการอบรมขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเอายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เข้าสู่การปฏิบัติ พร้อมน้อมนำเอากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 10 ที่ให้สร้างคนดีให้บ้านเมือง ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ และยอมรับในกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ทุกคน เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สามารถกำหนดและปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กรคุณธรรม ได้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องสืบไป เพื่อสร้างภาวะผู้นำด้านการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 258 โรงเรียน เพื่อสร้างทักษะ ความมั่นใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถนิเทศ ช่วยเหลือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1 จัดอบรมสร้างความตระหนัก รู้ เข้าใจ และยอมรับในการสร้างองค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) จำนวน 100 คน รุ่นที่ 2 จัดการอบรมให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.จำนวน 258 คน////////

นำเสนอเมื่อ 7 ส.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 353 ครั้ง