กลุ่ม CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

           เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สืบสานนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มหกรรม ๔ H" และงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานนิทรรศการตลาดนัดวิชาการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในครั้งนี้ จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มฯไปเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป โดยมี นายสมสุข สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง พระธาตุเรืองรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเอกอมร ใจจง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองพระธาตุเรืองรอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจนักเรียนที่มาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้/////

นำเสนอเมื่อ 20 ก.ย.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 314 ครั้ง