อบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการและโรคภัยเด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อให้อาหารกลางวันนักเรียนมีการพัฒนาไปสุ่เป้าหมาย คือ "มีคุณภาพและพอเพียง" รวมถึงการมีความรู้เรื่องระเบียบกองทุนอาหารกลางวัน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และนายชูชาติ ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

นำเสนอเมื่อ 6 ต.ค.61 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 455 ครั้ง