สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน

          

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมศรีสวัสดิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายทวีศักดิ์ สังวัง ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา ใน จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางชวนพิศ วิมลสุข ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด พร้อมด้วย กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ตัวแทนจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สพม.เขต 28 ศธจ.ศรีสะเกษ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  

นายบุญญะพงค์ ทัดเทียม เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้รับอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 จำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตอบปัญหาด้านสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม การพัฒนาที่เอื้ออาทรต่อมวลสมาชิกและสังคม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่หลักการสหกรณ์สากลแก่เยาวชน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ? ระดับประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สาย A มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน? จำนวน 40 ทีม สาย B มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 40 ทีม ระดับมัธยมศึกษา? มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 30 ทีม และระดับอาชีวศึกษา / อุดมศึกษา มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 ทีม รวมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 116 ทีม สำหรับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท ?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่และเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท ส่วนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และไม่ได้รับรางวัลใด ๆ จะมีเงินสนับสนุนทีมละ 500 บาท

ทางด้าน นายทวีศักดิ์ สังวัง ผอ.ร.ร.บ้านโพนแดง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้" โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เป็นนายทะเบียนพระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมใหญ่และมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ  จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือตนเอง และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ จึงได้อนุมัติงบประมาณ  จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้น ต้องขอขอบคุณ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ผอ.สพป. / สพม.ทั้ง 5 เขต ที่ได้อนุเคราะห์บุคลากรมาออกข้อสอบ ผอ.ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย ที่จัดชุดการแสดงของนักเรียนมาให้ชม  ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ และอีกหลายภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาด้านสหกรณ์ขึ้นในครั้งนี้//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว


นำเสนอเมื่อ 25 ส.ค.62 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 407 ครั้ง