สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

          

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 นายภัทธศาสน์? มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นายวันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ? 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stand alone โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจ นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวชรัญญา แสนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวณัฐกาญจน์ ญานแขก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้


นำเสนอเมื่อ 22 ก.พ.64 โดย: ปาริชาติ อาจสำแดง อ่านแล้ว: 146 ครั้ง