http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ.ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT
 
ปฏิรูปการศึกษารอบสอง พ.ศ.๒๕๖๑ เน้น ๔ ใหม่ - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
อ้างถึง: www.komchadluek.net/detail/20100401/54480/ปฏิรูปการศึกษารอบสองเน้น4ใหม่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม.html

ภาพประกอบข่าว คมชัดลึก : คลื่นมหาชนเข้าร่วมงาน "สมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” กันคับคั่ง นับเป็นประวัติการณ์ที่ต้องจดบันทึก เพราะนี่คือการรวมพลังครั้งสำคัญ ซึ่ง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และองค์กรในกำกับร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 เป็นผู้นำชูธงขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลัก นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำองค์กรทางศาสนา องค์กรจากรัฐและภาคเอกชน ท้องถิ่นสถานศึกษา ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครองและสื่อมวลชน นับหมื่นคนเข้าร่วมงาน

เวทีแห่งนี้เปิดรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 26 เรื่อง อาทิ การพัฒนาครูทั้งระบบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ: มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เด็กไทยคิดเป็น คิดดี คิดอย่างไร, การศึกษา เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, โทรทัศน์ครู เป็นต้น

นิทรรศการอีก 3 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ พระบารมีปกเกล้า เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวกับการศึกษา นิทรรศการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ, โรงเรียนดีประจำตำบล เล่าประสบการณ์ดีๆ เป็นกรณีศึกษา อาทิ นครปฐมโมเดล, โรงเรียนวิถีพุทธ นิทรรศการ ปีนี้และปีต่อไป เล่าเรื่องที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและศธ.ในหลายประเด็น

ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ ปาฐกถาตอนหนึ่งว่า หัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ต้องเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และมีตัวชี้วัดชัดเจน โดยเฉพาะตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการปฏิรูปรอบสองปีพ.ศ. 2561 แล้ว คะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของทุกวิชาควรเกินร้อยละ 55 จากปัจจุบันทุกวิชาได้ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ยกเว้นภาษาไทย รวมทั้งตัวเลขอัตราเข้าเรียน จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย

"ที่สำคัญเป้าหมายต้องการสร้างเด็กเก่งและดี ต้องดูที่ตัวเลขเยาวชนที่ไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือ ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ เช่น คุณแม่วัยใสลดลงหรือไม่ ตัวชี้วัดทางสังคมต้องนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดของการปฏิรูปการศึกษาว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวด้วย อีกทั้งต้องเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจ แต่ทุกวันนี้บัณฑิตจบออกมาไม่มีงานทำ ขณะที่อุตสาหกรรมเดินหน้าไม่ได้เพราะขาดแรงงานวิชาชีพ ดังนั้นต้องกำหนดจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ สัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพ"

เหนืออื่นใด การปฏิรูปการศึกษารอบสองจะมีตัวช่วยตัวใหม่คือ สสส. ทางการศึกษา เป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้ภาคประชาสังคมสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง ดังวิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ว่า "คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ภายใต้แนวทาง " 4 ใหม่" ประกอบด้วย

ใหม่ที่หนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ดำรงรักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก

ใหม่ที่สอง คือ การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจำการให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ใหม่ที่สาม คือ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับประชานชนทั่วไป

ใหม่ที่สี่ คือ การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจ เพื่อที่ให้การบริหารสถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ใหม่ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา (กขป.) มีรมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน

ผมย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการปฏิรูปต้องมีจุดสิ้นสุด หากไม่จบสิ้นนั่นคือ ความล้มเหลว เพราะฉะนั้น เราต้องมารับผิดชอบภารกิจใหญ่หลวงนี้ร่วมกัน หากการปฏิรูปบังคับให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง กระทบผลประโยชน์ของตัวเอง ก็ต้องเสียสละ เพราะคงไม่มีโอกาสปฏิรูปรอบ 3 หรือ 4 อีก" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีปิดได้สร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมสมัชชาถึงสิ่งที่ต้องการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสัมฤทธิผลโดยเร็วใน 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การเร่งจัดทำเรื่องเป้าหมายตัวชี้วัดให้เกิดความชัดเจน การสร้างขวัญและกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดทำแผนการปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานของทั้ง 5 องค์กรหลัก

“ทุกคนต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปงค่านิยมบางอย่าง เพื่อพัฒนาลูกหลานของเราให้ไปสู่พลเมืองยุคใหม่อย่างแท้จริง เพื่อให้ลูกหลานไทยมีความเก่ง ดี มีคุณธรรม เท่าทันโลกและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศ เพราะการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ เป็นภารกิจศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความอยู่รอดของเมืองไทย และลูกหลานไทย

การทำงานเรื่องนี้ต้องไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ท้อถ้อยแม้มีอุปสรรค เราจะร่วมกันสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ ด้วยสมอง สองมือ และด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นของพวกเราทุกคน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมือกัน ไม่แบ่งแยกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทั้งองค์กรบริหารภาครัฐ ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารและประชาชนทุกคน" นายชินวรณ์ กล่าว
ประกาศวันที่ 08-12-2559
ประกาศโดย: สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา โทรศัพท์ 081-9970726
มีผู้อ่านแล้ว: 1174

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(59466) สงสัยคำว่า เปลี่ยนแปลง กับผลัดวันประกันพรุ่ง จังเลย อ.ปองใจ ช่วยแก้ข้อสงสัยให้ทีนะคะ
โดย: ครูไม่แน่ใจ วันที่ 03-04-2553 เวลา 17:42 น. (125.26.69.231/) แจ้งลบ
(59496) เลิศหรูจริง ๆ เบื่อตายชัก
โดย: พ่อ รมต. วันที่ 08-04-2553 เวลา 19:55 น. (125.26.74.21/) แจ้งลบ
(59859) ไม่เห็นด้วยที่จะส่งเสริมคนไทย โกหกเก่งที่สุด แล้วก็ไม่มีความจริงใจ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:45 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59860) ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรียนฟรี เพราะเราเองพอมีเงินใช้ยังไม่มีโอกาส แต่คนจนที่โกหกเก่งกับมีโอกาสมากกว่า
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:46 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59861) คนไทยโกหกเก่ง แล้วก็ชอบทำลายคนอื่น
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:47 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59862) คนไทยนั้นใจร้ายมากแล้วก็เห็นแก่ต้ว ชอบขโมยชีวิตคนอื่น
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:49 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59863) ชาวบ้านไม่มีความจริงใจ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:49 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59864) ดอกบัว น่าเศ้าที่สุด เพราะชีวิตถูกเอาเปรียบ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:50 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59865) คนรวยในเมืองไทยเห็นแก่ตัวก็มีมาก จะแก้ไขอย่างไร
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:50 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59866) ทิศทางการพัมนาประเทศเห็นด้วยกับคำพูดที่กล่าวว่า Togeter We Can เพราะเมื่อเรามีโอกาส เราสามารถแก้ปัญหาเราได้ทุกอย่าง ไม่ใช่ให้คนอื่นมากดชีวิตมให้ตกต่ำ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:52 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59867) ทิศทางการพัฒนาประเทศเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า Togeter We Can เพราะเมื่อเรามีโอกาสเราเลือกทางเดินเองได้และสามารถแก้ปัญหาเองได้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมากดชีวิตให้ตกต่ำ
โดย: อ้ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:54 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59868) แก้ไข ทิศทางการพัฒนาประเทศเห็นด้วยกับคำพูดที่ว่า Togeter We Can เพราะเมื่อเรามีโอกาสเราเลือกทางเดินเองได้ ไม่ใช่ให้คนอื่นมากำหนดหรือกดชีวิตให้ตำต่ำ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:56 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59869) ความจริงคนไทยนั้นฉลาด และก็ฉลาดแกมโกง ไม่มีความจริงใจ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:57 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59870) คนไทย คนอีสาน ร้ายเกินไป แล้วก็โกหกเก่ง ไม่มีความจริงใจ แล้วเขาก็ฉลาดกว่าเรา เพราะชอบหรอกเราให้เชื่อ
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 14:58 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59871) คนไทยอยู่ได้เพราะต้องอาศัยคนมีเงินสนับสนุน แต่ก็ไม่มีความจริงใจ แล้วก็ชอบหักหลัง
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 15:01 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
(59872) คนไทยอยู่ได้เพราะต้องอาศัยเรา แต่ก็ชอบเอาเปรียบเรา
โดย: อ้อ วันที่ 21-06-2553 เวลา 15:03 น. (119.42.75.10/) แจ้งลบ
ระบบแสดงความคิดเห็น
ระบบนี้ติดตั้งขึ้นเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต้นเรื่องข่าว
โปรดใช้ข้อความอันสุภาพด้วยครับ
ข้อความ*
ผู้แสดงความคิดเห็น*
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1818 โทรสาร 0-4561-2681 e-mail: sisaket1@obec.go.th
:: จาก 21 ต.ค.47 ::