http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
22 ธ.ค.57 แจ้งรับภาพถ่ายรับเครื่องราชฯสายสะพาย ปี 55 และปี 56
22 ธ.ค.57 ประกาศรับย้ายศึกษานิเทศก์
22 ธ.ค.57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
25 พ.ย.57 แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเสนอขอ ป.ม. ประจำปี 2558
25 พ.ย.57 แจ้งรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ค้างจ่ายปี 2553-2555
25 พ.ย.57 ประชาสัมพันธ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
20 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
13 พ.ย.57 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริขาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
10 พ.ย.57 แจ้งผู้มีรายชื่อและมีคุณสมบัติขอพระราชทานฯ ป.ม. ประจำปี 2558
7 พ.ย.57 แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
1 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
15 ต.ค.57 การเลื่อนค่าตอบแทนแทนประจำปีพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557)
14 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย,ครูคศ.1และลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2557 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำคำสั่งโดยด่วนด้วย
4 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2557) ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12กันยายน 2557 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
2 ต.ค.57 การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
1 ต.ค.57 ส่งคำสั่่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
1 ต.ค.57 การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
30 ก.ย.57 จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการไม่มีวิทยฐานะ(คผช.,คศ.1)
30 ก.ย.57 การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
11 ก.ย.57 สพฐ.แจังซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ( ตุลาคม 2557)
14 ส.ค.57 แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
6 ส.ค.57 การย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557
6 ส.ค.57 แจ้งการตรวจสอบผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558
2 ม.ค.57 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ


หน้า 1หน้า 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47