http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
26 พ.ย.58 แจ้งประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558
26 พ.ย.58 สำรวจความต้องการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการผู้ที่มีประสบการณ์ดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
25 พ.ย.58 การย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
23 พ.ย.58 การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลที่มีผลงานดีเด่นเป็นทีประจักษ์ฯสพฐ.(OBEC AWARDS)
17 พ.ย.58 แจ้งตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
17 พ.ย.58 แจ้งการย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา
16 พ.ย.58 แจ้งตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา
13 พ.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพือบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2558
11 พ.ย.58 การพัฒนาข้าราชการคณูฯก่อนแต่งตั้งเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
11 พ.ย.58 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายหลังจากย้ายแล้วเพื่อขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่า
9 พ.ย.58 บัญชีรายละเอียดการย้ายครูสายการสอน ครั้งที่ ๑๓/๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๘
9 พ.ย.58 บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
8 พ.ย.58 สรุปยอดสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สพป.ศก.๑
6 พ.ย.58 โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาครู ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2559
6 พ.ย.58 แจ้งการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
3 พ.ย.58 บุคลากรครูวิทยาศาสตร์ฺและคณิตศาสตร์ รับสัญญาจ้าง
3 พ.ย.58 แจ้งการจัดส่งเอกสารสำคัญ
2 พ.ย.58 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 ต.ค.58 การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
28 ต.ค.58 การจ้างบุคลากรคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
26 ต.ค.58 หลัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา
26 ต.ค.58 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2558)
22 ต.ค.58 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู กรณีพิเศษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
22 ต.ค.58 รับสมัครผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ต.ค.58 การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
16 ต.ค.58 แจ้งการรายงานตัวเพื่อบรรจุ/แต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
15 ต.ค.58 ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง
14 ต.ค.58 การจัดสรรบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
12 ต.ค.58 ส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS
7 ต.ค.58 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ


หน้า 1หน้า 2หน้า 3หน้า 4หน้า 5หน้า 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47