http://www.sisaketedu1.go.th | หน้าแรก | ผอ. ขอตอบ | คำสั่ง/หนังสือ | ข่าว/ประกาศ | รับเรื่อง/ร้องเรียน | เว็บโรงเรียน | เว็บบอร์ด | ชมรมครู ICT 
ข่าวที่ผ่านมา
20 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
13 พ.ย.57 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริขาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
10 พ.ย.57 แจ้งผู้มีรายชื่อและมีคุณสมบัติขอพระราชทานฯ ป.ม. ประจำปี 2558
7 พ.ย.57 แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558
1 พ.ย.57 แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ
15 ต.ค.57 การเลื่อนค่าตอบแทนแทนประจำปีพนักงานราชการ(1 ตุลาคม 2557)
14 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูผู้ช่วย,ครูคศ.1และลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2557 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้จัดทำคำสั่งโดยด่วนด้วย
4 ต.ค.57 ขอให้โรงเรียนในสังกัดจัดส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2(1 ตุลาคม 2557) ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12กันยายน 2557 ดังรายละเอียดที่แนบฯ
2 ต.ค.57 การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
1 ต.ค.57 ส่งคำสั่่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
1 ต.ค.57 การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
30 ก.ย.57 จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มข้าราชการไม่มีวิทยฐานะ(คผช.,คศ.1)
30 ก.ย.57 การจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2557)
11 ก.ย.57 สพฐ.แจังซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ( ตุลาคม 2557)
14 ส.ค.57 แจ้งการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2557
6 ส.ค.57 การย้ายข้าราชการครูสายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2557
6 ส.ค.57 แจ้งการตรวจสอบผู้ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558
2 ม.ค.57 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ


หน้า 1หน้า 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

360 ถนนรัตนวงษา ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เขตรับผิดชอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ,กันทรารมย์,ยางชุมน้อย,โนนคูณ,น้ำเกลี้ยง,วังหิน และอำเภอพยุห์
โทร.0-4561-1594, 0-4561-2931 โทรสาร 0-4561-2681 :: จาก 21 ต.ค.47